آنالیز ترکیب برنج بدنه کنتور

آنالیز ترکیب برنج بدنه کنتور

نتایج آنالیز کوانتو متری

بمنظورتعین عناصر آلیاژ برنج بکار رفته در ریحته گری و ساخت بدنه کنتورهای آب مترآب

0 دیدگاه