انشعابات فرعی آپارتمانی

انشعابات فرعی آپارتمانی

     کنتور های آپارتمانی مترآب، جهت تفکیک هزینه آب مصرفی واحدها و انشعابات فرعی  در مجتمع های مسکونی ،که فاقد  اشترک انشعاب رسمی شرکت آب وفاضلاب هستند   مورد استفاده قرار میگیرد .بدین ترتیب مشکل تفکیک هزینه های قبوض آب اشتراکی برای هر واحد مرتفع گردد.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: